2115

معاون آموزش

دکتر  فلامرز اکبری بیلوئی 

1201

معاون دانشجویی – فرهنگی

دکتر  علیرضا بیابان نورد 

1102

معاون اداری مالی

دکتر  علی رضا البرزی