رشته های فعال

 

  • کارشناسی ارتباط تصویری

  • کارشناسی نقاشی

  • کارشناسی مهندسی  معماری

  • کارشناسی عکاسی

  • کارشناسی طراحی صنعتی

  • کارشناسی تلوزیون و رسانه های دیجیتال