رشته های فعال

کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

کارشناسی ناپیوسته نقاشی

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته آموزش هنرهای تجسمی

کارشناسی ناپیوسته موسیقی

کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی