رشته های فعال 

 

کاردانی گرافیک

کاردانی نقاشی

کاردانی نقشه کشی معماری

کاردانی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی صنایع شیمیایی

کاردانی صنایع غذایی

کاردانی حسابداری

کاردانی موسیقی