انتخاب واحد:
12 تا 16 شهریورماه 
شروع کلاس‌ها :
23 شهریور ماه 
حذف و اضافه :
7 و 8 مهرماه 
حذف اضطراری :
17 آذر ماه
پایان کلاس‌ها :
 12 دی ماه 
شروع امتحانات :
14 دی ماه 
پایان امتحانات :
2 بهمن ماه

 

تقویم آموزشی بهمن 1398 :

انتخاب واحد:
6 تا 8 بهمن ماه 1398
شروع کلاس‌ها :
12 بهمن ماه 1398
حذف و اضافه :
20  و 21  بهمن ماه 1398
حذف اضطراری :
27 اردیبهشت 1399
پایان کلاس‌ها :
 22  خرداد ماه 1399
شروع امتحانات :
24 خرداد ماه 1399
پایان امتحانات :
13 تیر ماه 1399

   تقویم آموزشی تابستان 1399